ขยายอีก 6 เดือน ลดภาษีสรรพสามิตดีเซล-น้ำมันเตา

ขยายอีก 6 เดือน ลดภาษีสรรพสามิตดีเซล-น้ำมันเตา สำหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

รัฐบาลขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา สำหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตรา 0 บาท/ลิตร อีก 6 เดือน ตั้งแต่ 16 ก.ย. 65 – 15 มี.ค. 66 วันที่ 13 ก.ย. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงนำ้มันเตา ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา 0 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2565 – 15 มี.ค. 2566 เพื่อควบคุมไม่ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จนกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจไทย-2565

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ประเมินว่า จะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งสิ้นรวม 1,436 ล้านบาท แบ่งเป็น สรรพสามิตน้ำมันดีเซล (บี0) ประมาณ 1,400 ล้านบาท และจากน้ำมันเตาประมาณ 36 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากรายได้ที่สูญเสียดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปรวมในเป้าหมายตั้งแต่ต้น ในทางกลับกันไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดเก็บภาษีอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ จะช่วยให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่สูงมากเกินสถานการณ์ ส่งผลต้นทุนการผลิตในทุกอุตสาหกรรมก็จะไม่เพิ่มสูงมากจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ.

ข่าวการออกแบบ Previous post เมื่อคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างไอเดียพื้นที่สาธารณะ
สูตรบาคาร่าฟรี Next post สูตรบาคาร่าฟรี