การศึกษา

บัณฑิต มทร.ธัญบุรีมีงานทำอื้อ-พยาบาลยอดฮิต

บัณฑิต มทร.ธัญบุรีมีงานทำอื้อ-พยาบาลยอดฮิต

การศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2564 จำนวน 4,862 คน พบมีงานทำ 3,582 คน ว่างงาน 1,162 คน และศึกษาต่อ 115 คน คณะที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve หรืออุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่รัฐบาลให้การสนับสนุนพบว่า บัณฑิต มทร.ธัญบุรีได้เข้าไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเกือบ 1,400 คน ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต และอุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าว มทร.ธัญบุรีจะนำไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์สำเร็จการศึกษาและมีงานทำมากถึง 96% และอีก 4% เข้าศึกษาต่อ การที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตอบรับจากตลาด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด ประกอบกับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการผู้มีความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพจึงสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบบัณฑิตเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้นทุกปี มทร.ธัญบุรีได้เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจ ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตของ มทร.ธัญบุรียังคงได้รับการตอบรับเข้าทำงานอย่างดี

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม >>> เสมา 2 ลุยปฏิรูปถึงตัวเด็กโดยตรง

สัตว์เลี้ยง Previous post 5 ข้อดีจากการที่พ่อแม่ให้ลูกใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง
เด็ก Next post 5 ผลไม้กระตุ้นน้ำนมที่คุณแม่หลังคลอดควรกินเป็นประจำ